Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ratatouille Theater

1. Definities
1.1 Ratatouille Theater (en Stager@t en R@ttheater): de theaterschool die musical, zang, acteer en theaterlessen aanbiedt. Het is ook mogelijk dat wordt deelgenomen aan een theatervoorstelling. Ratatouille Theater verzorgt ook workshops en kinderfeestjes.
1.2 Leerling: degene die zich inschrijft voor deelname aan één of meerdere en lessen van Ratatouille Theater. Wanneer een leerling minderjarig is, ondertekent een ouder/verzorger het inschrijfformulier en verklaren de ouders/verzorger zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de inschrijving voortvloeien.
1.3 Lesseizoen: de periode waarbinnen lessen worden aangeboden. Deze periode loopt van 1 september tot en met 30 juli of, indien overeengekomen een kortere periode. Ieder jaar/deel van het jaar (blok) zal worden aangegeven wanneer de lessen wel/niet worden gegeven.
2. Inschrijving en betalingsvoorwaarden
2.1 Een nieuwe leerling kan zich inschrijven door een ingevuld inschrijfformulier in te leveren, te mailen of in te vullen op de website. Bij inschrijving voor de  lessen dient het éénmalige lesgeld te worden betaald. Ratatouille Theater biedt diverse digitale betalingsmogelijkheden aan. De betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van de duur van de lessen en de totale kosten.
2.2 Wanneer het volledige lesgeld is betaald, is de leerling definitief ingeschreven bij Ratatouille Theater en zal worden ingedeeld in een van de lesgroepen. Wanneer de lessen vol zijn en de nieuwe leerling niet kan worden geplaatst, zal die op een wachtlijst worden gezet. Ratatouille Theater informeert u hier dan over.
2.3 Bestaande leerlingen dienen ieder jaar opnieuw aan te geven of ze het nieuwe lesseizoen weer willen meedoen. Dit kunnen zij doen door dit te bevestigingen per mail of door het aanmeldformulier op de website opnieuw in te vullen.
2.4 Elke leerling die na inschrijving is geplaatst, is vanaf dat moment verplicht het volledige lesgeld voor de aangegane periode te betalen. 
2.5 Na plaatsing verstuurt Ratatouille Theater een factuur aan de leerling of ouder/verzorger met vermelding van het te betalen lesgeld en met vermelding van de groep waarin de leerling is geplaatst.
2.6 Het lesgeld dient afhankelijk ineens bij vooruitbetaling of in 10 gelijke termijnen (of indien het blok minder lang duurt in minder termijnen) betaald te worden.
2.7 Het lesgeld dient vooraf te worden betaald en vóór de eerste dag van iedere maand door Ratatouille Theater te zijn ontvangen.
2.8 Wanneer het lesgeld te laat wordt ontvangen kan de leerling de toegang tot de lessen ontzegd worden.
2.9 Leerlingen die hun lidmaatschap verlengen voor het nieuwe lesseizoen, krijgen voorrang ten opzichte van nieuw ingeschreven leerlingen.
2.10 Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven aan Ratatouille Theater. U kunt hiervoor een e-mail sturen. 
2.11 De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie en niet gebruikt voor andere doeleinden. Bij het beheer van de persoonsgegevens wordt te allen tijde rekening gehouden met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).
3. Annuleren of opzeggen
3.1 Een leerling kan opzeggen door een email te sturen naar ellen@ratatouilletheater.nl
3.2 Opzeggen kan door dit uiterlijk vóór 30 augustus van het betreffende jaar aan te geven via de in paragraaf 3.1 omschreven werkwijze. De betalingsverplichting voor het reeds ingegane lesseizoen komt hiermee echter niet te vervallen en wordt niet gerestitueerd.
3.3 Het lesgeld wordt nooit teruggestort aan de leerling. Ook geen gedeelte hiervan.
3.4 Indien door onvoorziene omstandigheden een geheel cursusprogramma van een groep, door Ratatouille Theater moet worden geannuleerd, restitueert Ratatouille Theater het betaalde lesgeld geheel of wanneer van toepassing naar rato.
4. Uitval van lessen
4.1 De lessen vinden plaats conform de voorafgaand aan het lesseizoen aan de ouders en leerlingen overhandigde lessentabel. Wanneer er sprake is van ziekte of overmacht, zal Ratatouille Theater zich volledig inspannen om tijdig een vervangende lestijd of docent(e) te vinden.
4.2 Wanneer een leerling niet naar een les kan komen, horen wij dit graag zo ver mogelijk voor de les. U kunt hiervoor een mail sturen naar ellen@ratatouilletheater.nl Verhindering geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of het volgen van een extra les.
4.3 Ratatouille Theater heeft het recht om noodzakelijk geachte wijzigingen in het lesprogramma aan te brengen en om andere docenten in te schakelen dan die bij u bekend zijn of op de website staan vermeld.
4.4 Voor alle cursussen geldt dat deze alleen beginnen bij voldoende aanmeldingen.
5. Aansprakelijkheid
5.1 Ratatouille Theater aanvaardt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, geen aansprakelijkheid voor letsel en andere schaden toegebracht aan leerling en verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van leerling.
5.2 De leerling is aansprakelijk voor schade toegebracht aan het gebouw, verdere opstallen,
eigendommen en bezittingen van Ratatouille Theater, evenals voor schade toegebracht aan eigendommen van bezoekers en/of leerlingen van de school, daarbij inbegrepen lichamelijk letsel toegebracht aan vermelde personen.
6. Auteursrecht
6.1 De lessen en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht.
6.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- en audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ratatouille Theater is niet toegestaan.
7. Promotiemateriaal
7.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames door Ratatouille Theater opgenomen zijn eigendom van Ratatouille Theater en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
7.2 Dit beeld- /geluidsmateriaal kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. Ratatouille Theater zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.
8. Akkoord
8.1 Na het accepteren (via internet) of ondertekenen van het inschrijfformulier gaat leerling, dan wel ouder/verzorger bij minderjarigheid van leerling, akkoord met deze algemene voorwaarden en de gestelde verplichtingen.
 
9. Toepasselijk recht
9.1 Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Ratatouille Theater gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht.
Privacy Policy